Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Warsztaty w Muzeum Wigier w Starym Folwarku

21 marca - w Muzeum Wigier w Starym Folwarku odbyły się kolejne warsztaty w ramach zadania E.8. Tematem spotkania były cenne przyrodniczo siedliska na terenach użytkowanych rolniczo w granicach Wigierskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku jest wiele siedlisk cennych przyrodniczo o priorytetowym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Niektóre z tych siedlisk – objętych ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej – występują na terenach użytkowanych rolniczo. Do takich siedlisk należą: niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie (kod 6510), torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), torfowiska nakredowe (7210), nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230). Ochrona tych niezwykle cennych zbiorowisk roślinnych jest ważnym elementem Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, jednakże ich zachowanie - utrzymanie bogactwa różnorodności biologicznej i układu przestrzennego - nie będzie możliwe bez współpracy ze strony użytkowników gruntów – właścicieli i dzierżawców oraz samorządu lokalnego. Na spotkanie zostali zaproszeniu właściciele tychże gruntów oraz dzierżawcy i przedstawiciele Urzędów Gmin oraz zainteresowani tematyką mieszkańcy Parku i okolic. W warsztatach uczestniczyło 35 osób, a ich program przedstawiał się następująco:
8:30 Natura 2000: trudna wspólnota interesów – dr Dan Wołkowycki
9:30 Walory i ochrona użytków zielonych Wigierskiego Parku Narodowego – dr Dan Wołkowycki
11:00 Walory i ochrona nieużytków zielonych Wigierskiego Parku Narodowego – dr hab. Piotr Sikorski
12:45 Bioróżnorodność pól uprawnych Wigierskiego PN i jej znaczenie w turystyce – dr hab. Piotr Sikorski
15:00 Zwiedzanie Muzeum Wigier.
Zdjęcia w załączeniu (Katalog War_marzec_2015)