Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Cele

Celem projektu jest ochrona wybranych gatunków i siedlisk, na które coraz silniej wpływają różne czynniki pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Do największych zagrożeń dla rodzimej przyrody należą m.in.: urbanizacja cennych przyrodniczo terenów, ich fragmentacja i dewastacja, ekspansja gatunków obcego pochodzenia, zaniechanie lub zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny rozwój motoryzacji. W wyniku działania tych czynników następuje zmniejszenie różnorodności gatunkowej oraz wielkości populacji cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczegółowymi celami projektu są:
- zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych
- poprawa warunków bytowania cennych gatunków roślin i zwierząt (m.in. storczyków, motyli, ważek)
- ochrona rodzimej flory przed inwazyjnym gatunkiem -niecierpkiem gruczołowatym Impatiens glandulifera
- ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.


Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie populacji cennych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Działania te zgodne są m.in. z Dyrektywą Siedliskową w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywą Ptasią w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Konwencją o Różnorodności Biologicznej, będących elementem prawa Unii Europejskiej.