Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

O projekcie

Celem projektu jest ochrona wybranych gatunków i siedlisk, na które coraz silniej wpływają różne czynniki pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Do największych zagrożeń dla rodzimej przyrody należą m.in.: urbanizacja cennych przyrodniczo terenów, ich fragmentacja i dewastacja, ekspansja gatunków obcego pochodzenia, zaniechanie lub zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczenie środowiska czy nadmierny rozwój motoryzacji. W wyniku działania tych czynników następuje zmniejszenie różnorodności gatunkowej oraz wielkości populacji cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczegółowymi celami projektu są:

- zmniejszenie śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych

- poprawa warunków bytowania cennych gatunków roślin i zwierząt (m.in. storczyków, motyli, ważek)

- ochrona rodzimej flory przed inwazyjnym gatunkiem -niecierpkiem gruczołowatym Impatiens glandulifera

- ochrona cennych siedlisk przyrodniczych.

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania i utrzymania w dobrym stanie populacji cennych gatunków roślin i zwierząt oraz cennych siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”. Działania te zgodne są m.in. z Dyrektywą Siedliskową w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywą Ptasią w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Konwencją o Różnorodności Biologicznej, będących elementem prawa Unii Europejskiej.

Główne działania:

  1. Zmniejszenie śmiertelności płazów - budowa systemu przepustów dla płazów w miejscach, gdzie ich tras migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi;
  2. Poprawa stanu jakości siedlisk ważek: zalotki większej (Leucorrhina pectoralis) i trzepi zielonej (Ophiogomphus cecilia) i motyli: czerwończyka nieparka (Lycaena dispar) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle), małża skójki gruboskorupowej (Unio crassus) oraz derkacza (Crex crex) - koszenie i wycinanie krzewów na podmokłych łąkach, budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę;
  3. Poprawa jakości siedlisk cennych gatunków roślin - nabycie gruntów prywatnych, koszenie i wycinanie krzewów, budowa kładek.

Oczekiwane wyniki:

  1. Redukcja śmiertelności płazów w trakcie migracji sezonowych w dwóch lokalnych populacjach o co najmniej 80%;
  2. Wzrost, o 4, liczby gospodarstw wyposażonych w urządzenia redukujące zanieczyszczenia środowiska pochodzące z gospodarstw rolnych;
  3. Zmniejszenie wielkości populacji inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia - Impatiens grandulifera, na wybranych obszarach o co najmniej 80-90%
  4. Wzrost spójności obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska" poprzez wykup 68 ha gruntów;
  5. Wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej;
  6. Poprawa jakości lub odtworzenie siedlisk na terenach zakupionych (o łącznej powierzchni 68 ha);