Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Obszar

nazwa: OSTOJA WIGIERSKA
kod obszaru: PLH200004
powierzchnia: 16072,1 ha

„Ostoja Wigierska” jest obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty (OZW), położonym w północnej części Puszczy Augustowskiej. Obszar ten obejmuje Wigierski Park Narodowy, który posiada rangę międzynarodową jako obiekt Konwencji Ramsarskiej oraz należący do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Augustowska” w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Geograficznie, „Ostoja Wigierska” leży w granicach Pojezierza Litewskiego, w krainie Mazursko-Podlaskiej, na terenach ukształtowanych ostatecznie przez lądolód skandynawski, który ustąpił stąd około 12 tysięcy lat temu. Swoim zasięgiem obejmuje ona:

  • jezioro Wigry wraz z zespołem różnorodnych pod względem limnologicznym 41 mniejszych jezior, w tym charakterystycznych śródleśnych zbiorników dystroficznych,
  • otaczające jeziora lasy i torfowiska (wchodzące w skład Puszczy Augustowskiej),
  • tereny rolne,
  • rzeki płynące naturalnie ukształtowanymi korytami, w tym część doliny Czarnej Hańczy
  • tereny o zróżnicowanej geomorfologii, w tym strome zbocza moreny czołowej, ozy, kemy i wytopiskowe zagłębienia terenu, w całości lub częściowo wypełnione torfem (północna część obszaru) oraz płaskie i piaszczyste tereny sandrowe (część południowa).

„Ostoja Wigierska” charakteryzuje się dużym bogactwem florystycznym i faunistycznym, które wynika z urozmaiconej rzeźby terenu i związanej z nią dużej mozaiki siedlisk. Stwierdzono tu występowanie ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 100 gatunków podlega ochronie, w tym 7 jest krytycznie zagrożonych w skali Polski, a 9 wymierających. Świat zwierząt jest reprezentowany przez kilka tysięcy gatunków, w tym ponad 300 gatunków kręgowców. Znaczna ich część objęta jest ochroną. Spośród ponad 100 zespołów roślinności lądowej i szuwarowej do najcenniejszych należą m.in. torfowiska przejściowe i niskie oraz bory i lasy bagienne.

Ponadprzeciętne walory przyrodnicze obszaru, które zadecydowały o objęciu go ochroną zasługują na podjęcie wszelkich działań związanych z zachowaniem dobrego stanu jakości siedlisk i populacji gatunków w nich występujących. Realizacja projektu: Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, przyczyni się do poprawy warunków bytowania cennych gatunków roślin i zwierząt oraz unikatowych siedlisk przyrodniczych.