Uwaga!

Strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” - LIFE11 NAT/PL/431

Działania

Główne działania:

  1. Zmniejszenie śmiertelności płazów - budowa systemu przepustów dla płazów w miejscach, gdzie ich tras migracji krzyżują się z trasami komunikacyjnymi;
  2. Poprawa stanu jakości siedlisk ważek: zalotki większej (Leucorrhina pectoralis) i trzepi zielonej (Ophiogomphus cecilia) i motyli: czerwończyka nieparka (Lycaena dispar) i czerwończyka fioletka (Lycaena helle), małża skójki gruboskorupowej (Unio crassus) oraz derkacza (Crex crex) - koszenie i wycinanie krzewów na podmokłych łąkach, budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę;
  3. Poprawa jakości siedlisk cennych gatunków roślin - nabycie gruntów prywatnych, koszenie i wycinanie krzewów, budowa kładek

Oczekiwane wyniki:

  1. Redukcja śmiertelności płazów w trakcie migracji sezonowych w dwóch lokalnych populacjach o co najmniej 80%; 
  2. Wzrost, o 4, liczby gospodarstw wyposażonych w urządzenia redukujące zanieczyszczenia środowiska pochodzące z gospodarstw rolnych;
  3. Zmniejszenie wielkości populacji inwazyjnego gatunku rośliny obcego pochodzenia - Impatiens grandulifera, na wybranych obszarach o co najmniej 80-90% Wzrost spójności obszaru Natura 2000 "Ostoja Wigierska" poprzez wykup 68 ha gruntów;
  4. Wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej; Poprawa jakości lub odtworzenie siedlisk na terenach zakupionych (o łącznej powierzchni 68 ha);